Ereb

31 tekstów – auto­rem jest Ereb.

Tłum ludzi jest jak pus­ty­nia. Przy­jaciel jest oazą - bar­dzo cen­ny, bar­dzo rzad­ki i wyjątko­wo trud­ny do zna­lezienia. No i cza­sami oka­zuje się fatamorganą... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 maja 2013, 19:50

Mu­zyka to most. Między tobą, a światem. Między marze­niami, a jawą. Między życiem, a śmier­cią.
Mu­zyka to ty. Zaw­sze ty i tyl­ko ty. Nig­dy nie bój się po­kazać in­nym swo­je ut­wo­ry, ani przyz­nać się do swo­jego gus­tu. Bo mu­zyka ok­reśla ciebie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 sierpnia 2012, 21:14

Wyob­raźcie so­bie dwójkę młodych ludzi, którzy się kochają, po­mimo wielu różnic, nie tyl­ko w sty­lu życia (bo kto by po­myślał, że grzeczna, an­giel­ska pan­na, za­durzy się w zbun­to­wanym mu­zyku?). Pech chciał, że [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 4 sierpnia 2012, 00:09

Ku pamięci...

Pa­miętasz te dni i noce,
Kiedy narzu­caliśmy na głowy koce,
I ra­zem, jak je­den mąż, zjednoczeni,
Wchodzi­liśmy do wam­pirze­go króles­twa cieni?

Gdzie baj­ki o he­rosach i heroinach,
Pi­sała jeszcze in­na dziewczyna,
Tu, obok nas, nieumarła,
Szko­da, że wszys­tko ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 lipca 2012, 21:09

Cza­sami prag­niemy być kimś in­nym... cieka­we ilu in­nych chciałoby być nami? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 lipca 2012, 22:42

Le­karze też są ludźmi - po­pełniają błędy w swych diag­no­zach. I cza­sem jest całkiem przy­jem­nie zna­leźć za­pis z osądem, że nie dożyje się ja­kiegoś ok­re­su, który już daw­no minął, a ty, jak na złość wszys­tkim, wciąż żyjesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2012, 14:04

Rak to cho­roba, wiec czym się przejmować?

Możesz wyz­dro­wieć, al­bo umrzeć.
Jak um­rzesz, to już nie będziesz się martwić.
A jak wyz­dro­wiejesz, to też już nie masz po­wodów do smutku.
Więc może czas, aby zdjąc pe­rukę i cie­szyć się swoim praw­dzi­wym wyg­la­dem, a nie uda­wać, że prob­le­mu nie ma? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2012, 14:06

Gra­nice są tyl­ko na ma­pach, ale nie w ser­cach naszych. Bo na­wet jeśli nie lu­bisz Pol­ski, mie­szkając z da­leka od niej, zatęsknisz do niej oraz do swe­go praw­dzi­wego narodu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2012, 13:36

A kiedy stoisz na roz­sta­niu, to ser­ce wybiera,
co dla ciebie ważniej­sze - marze­nia, miłość... czy kariera?

Lecz jeśli sa­mo nie wie, a to­bie brak myśli,
może roz­wiąza­nie sa­mo się to­bie przyśni? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2012, 15:06

Jak to możli­we, że bliźniacy są tak po­dob­ni, a jed­nocześnie zu­pełnie in­ni? Mają te sa­me ge­ny, to sa­mo DNA... ale zu­pełnie co in­ne­go w głowach.

Piotr, ty głupcze! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 kwietnia 2012, 22:19

Ereb

Ereb (w języki greckim - "mrok") - niezwykle zwykły, albo zwykle niezwykły osiemnastolatek spod Londynu, który po latach ciężkiej walki w końcu odzyskuje pewność we własnej siły i zaczyna rozumieć pewne sprawy. Bezczelny i arogancki, najpierw robi, potem myśli. Magnes na kłopoty. Marzyciel i idealista, o zbyt wielkiej wrażliwości, którą stara się zwalczać. Coraz częściej się uśmiecha i stara się osiągać swoje wymarzone cele. I powoli, małymi kroczkami, mu się to udaje.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ereb

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność